KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu sıfatıyla ENA Mühendislik ve Kalıp İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından, Şirket yerleşkelerine giren veya Şirketin internet sitesini herhangi bir amaç ile ziyaret ederek tarafımıza iletişim formu üzerinden ulaşan ziyaretçilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca edinilen kişisel verileri, aşağıda açıklanan usul ve esaslar ile işlenebilecektir. Kişisel verilerin işlenmesi ve haklarınız konusundaki detaylı bilgiye, internet sitemizde paylaşılmış olan politika metinlerinden ulaşabilirsiniz.

 1. TANIMLAR

TANIM AÇIKLAMA
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan, izin verilen konuda muhataba izin ve yetkiler sağlayan rıza.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Özel Nitelikli

Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, diğer inançları, kılık/kıyafeti, dernek, vakıf /sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti/güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.
Kanun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi.

VERİ KATEGORİZASYONU

Rİ KATEGORİSİ AÇIKLAMA
Kimlik Bilgisi Adı, soyadı, el yazısı, imza.
İletişim Bilgisi Cep telefon numarası, diğer telefon numarası, elektronik posta adresi, E-Tebligat adresi, KEP adresi, adres bilgisi.
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi Kamera Kayıtları
Diğer Bilgiler Talep – Şikayet Bilgileri.

III. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ, HUKUKİ SEBEBİ VE VERİ TOPLAMA METODLARI

Kişisel verileriniz; fiziki evrak, elektronik posta, telefon, internet, çevrimiçi toplantı uygulamaları, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel veriler, Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aşağıdaki şekilde işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİ İŞLENME AMACI HUKUKİ SEBEBİ
Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Diğer Bilgiler

 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Elektronik veya fiziki ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Denetim/Etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetleri yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması/yürütülmesi,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve/veya yönetilmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi/yürütülmesi,
 • Müşteri hizmet kalitesi ve memnuniyetin değerlendirilmesi,
 • Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Satış sonrası destek faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket içi operasyonel süreçlerin sağlanması,
 • Acil durum süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Potansiyel müşteri/iş ortağı/tedarikçi seçimi için risk değerlendirme faaliyetlerinin ve/veya fizibilite çalışmalarının planlanması ve/veya icrası,
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket içi gerekli raporlamaların gerçekleştirilmesi,
 • Hizmet tedarik edilmesine ilişkin süreçlerin planlanması ve/veya icrası,
 • Satın alma süreçlerinin planlanması ve/veya icrası.
1-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

2-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

3-Kişisel verinin tarafınızdan alenileştirilmiş olması.

4-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi;
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi;
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
1-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

2-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına uygun olarak, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla aktarılabilmektedir. E-posta aracılığıyla ve/veya çevrimiçi toplantı uygulamaları kullanılarak görüşme yapılması nedenleriyle, kişisel verileriniz; iletişimin sağlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla e-posta, yazılım programları, sanal depolama alanları ve/veya çevrimiçi toplantı uygulamaları sağlayıcılarının yurt dışında yerleşik veri tabanlarında muhafaza edilebilmektedir. Kişisel verilerinizi; mevzuat gereği zorunlu olduğumuz hallerde veya uyuşmazlık halinde; hukuken yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlara, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle aktarabiliyoruz. Aynı zamanda yukarıda yer verilen amaçlar ile kişisel verilerinizi; şirket hissedarları, yetkilileri, departmanları, çalışanları ile şirket tedarikçilerine ve iş ortaklarına meşru menfaatlerimiz sebebiyle aktarabiliyoruz.

 1. MUHAFAZA SÜRELERİ

Şirketimiz, kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Şirketimiz, doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verilerinizi saklayabilecektir.

 VERİ SORUMLUSU’NUN KİMLİĞİ

Adres                                    : Yukarı Dudullu Mah. İmes Sanayi Sitesi 311 Sok. No: 3, 34775 Ümraniye/İstanbul

Telefon                                 : +90 216 527 30 60

E-posta & E-Tebligat       : kvkk@rnamuhendislik.com.tr & 25949-56671-02703

MERSİS                               : 0334052798200014

VII. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde/yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişileri bilme, kişisel verilerin eksik/yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini/yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklar uyarınca, taleplerinizi Veri Sahibi Başvuru Formu ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında taleplerinizi, “Güvenli elektronik imza” ile imzalayarak yukarıda yer vermiş olduğumuz E-Tebligat adresine ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@enamuhendislik.com.tr adresine iletebilirsiniz. İşbu prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvuruya 30 gün içerisinde ücretsiz olarak cevap verilecektir. Lakin, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde ve/veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebinizin reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tarafınıza tebliğini takiben 30 gün ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurul’a şikâyette bulunma hakkınız mevcuttur. Ancak Mevzuat gereği başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.