KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla ENA Mühendislik ve Kalıp İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerin işlenmesi ve haklarınız konusundaki detaylı bilgiye, internet sitemizde paylaşılmış olan politika metinlerinden ulaşabilirsiniz.

  1. TANIMLAR

TANIM AÇIKLAMA
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan, izin verilen konuda muhataba izin ve yetkiler sağlayan rıza.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Özel Nitelikli

Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, diğer inançları, kılık/kıyafeti, dernek, vakıf /sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti/güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.
Kanun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi

  1. VERİ KATEGORİZASYONU

VERİ KATEGORİSİ
Kimlik Bilgisi
İletişim Bilgisi
Özlük Bilgisi
Mesleki Deneyim Bilgisi
Finansal Bilgi
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi
Görsel ve İşitsel Bilgi
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi
Diğer Bilgiler

III. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ, HUKUKİ SEBEBİ VE VERİ TOPLAMA METODLARI

Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun değerlendirilmesi/sonuçlandırılması kapsamında kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan istihdam, hizmet politikası ve ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle; iş başvuru formu, özgeçmiş, çevrimiçi toplantı uygulamaları, internet sitesi, fiziki evrak, yüz yüze mülakat, e-posta, yazılı/sözlü telefon görüşmesi, kariyer siteleri, mobil uygulamalar, insan kaynakları hizmeti alınan firmalar, İŞKUR, KOSGEB, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel veriler, Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aşağıdaki şekilde işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİ İŞLENME AMACI HUKUKİ SEBEBİ
Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Özlük Bilgisi

Mesleki Deneyim Bilgisi

Finansal Bilgi

Görsel ve İşitsel Bilgi

Diğer Bilgiler

1-Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi.

2-Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi.

3-Çalışan yönetimi ve insan kaynakları süreçlerinin planlanması, yürütülmesi, geliştirilmesi.

4-Şirket içi gerekli raporlamaların gerçekleştirilmesi.

5-Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

6-Hukuk işlerinin takibi/yürütülmesi.

7-Özlük dosyalarının oluşturulması.

8-Adayın başkaca bir pozisyon veya açılacak pozisyonlar için değerlendirilebilmesi.

9-Ücret politikasının yürütülmesi.

10-Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi.

11-Fiziksel mekân güvenliğinin temini.

1-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

2-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

3-Kişisel verinin tarafınızdan alenileştirilmiş olması.

Aile Bireyleri/Yakın Bilgisi

Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

1-Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi.

2-Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi.

3-Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi.

4-Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

5-İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

1-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

2-Kişisel verinin tarafınızdan alenileştirilmiş olması.

Fiziksel Mekan Güvenliği

Bilgisi

1-İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

2-Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi.

3-Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi.

4-Fiziksel mekân güvenliğinin temini.

5-Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi.

6-Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

7-Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi.

8-Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi.

1-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

2-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Diğer Bilgiler 1-Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi. 1-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

2-Kişisel verinin tarafınızdan alenileştirilmiş olması.

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına uygun olarak, aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde aktarılmaktadır. E-posta aracılığıyla ve/veya çevrimiçi toplantı uygulamaları kullanılarak görüşme yapılması nedenleriyle, kişisel verileriniz; iletişimin sağlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla e-posta, yazılım programları, sanal depolama alanları ve/veya çevrimiçi toplantı uygulamaları sağlayıcılarının yurt dışında yerleşik veri tabanlarında açık rızanız ile muhafaza edilebilmektedir.

AKTARIM AMACI, AKTARILAN TARAF, HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel Verilerinizi;

– Mevzuat gereği zorunlu olduğumuz hallerde veya uyuşmazlık halinde; hukuken yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlara, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle aktarabiliyoruz.

– Adayın pozisyona uygunluğunun teyit edilmesi, başkaca bir pozisyonda değerlendirilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla; şirket hissedarlarına, şirket yetkililerine, şirket departmanlarına; veri sorumlusunun meşru menfaatleri sebebiyle aktarabiliyoruz.

– Adayın istihdamı amacıyla kardeş şirketlere, açık rıza ile aktarabiliyoruz.

– Yönetim faaliyetlerinin, insan kaynakları süreçlerinin veya sözleşme süreçlerinin yürütülebilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, acil durum ve risk süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacıyla; şirket hissedarlarına, şirket yetkililerine, şirket departmanlarına, tedarikçilerine, iş ortaklarına; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle aktarabiliyoruz.

  1. MUHAFAZA SÜRELERİ

Şirketimiz, kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Şirketimiz, doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verilerinizi saklayabilecektir.

 VERİ SORUMLUSU’NUN KİMLİĞİ

Adres                                    : Yukarı Dudullu Mah. İmes Sanayi Sitesi 311 Sok. No: 3, 34775 Ümraniye/İstanbul

Telefon                                 : +90 216 527 30 60

E-posta & E-Tebligat       : kvkk@enamuhendislik.com.tr & 25949-56671-02703

MERSİS                               : 0334052798200014

 VII. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde/yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişileri bilme, kişisel verilerin eksik/yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini/yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklar uyarınca, taleplerinizi Veri Sahibi Başvuru Formu ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında taleplerinizi, “Güvenli elektronik imza” ile imzalayarak yukarıda yer vermiş olduğumuz E-Tebligat adresine ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@enamuhendislik.com.tr kvkk@enamuhendilisk.com.tr adresine iletebilirsiniz. İşbu prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvuruya 30 gün içerisinde ücretsiz olarak cevap verilecektir. Lakin, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde ve/veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebinizin reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tarafınıza tebliğini takiben 30 gün ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurul’a şikâyette bulunma hakkınız mevcuttur. Ancak Mevzuat gereği başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.