KAPALI DEVRE KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

ENA Mühendislik ve Kalıp İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunması konusunda azami ihtimam göstermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesinden doğan yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla, Şirketimiz lokasyonlarında kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin aydınlatma metnini aşağıda bilgilerinize sunarız. İşbu aydınlatma metnini güncelleme hakkımızı saklı tutmaktayız. Kişisel verilerin işlenmesi konusundaki detaylı bilgiye, internet sitemizde kamuoyu ile paylaşılmış olan politika metinlerinden ulaşabilirsiniz.

 1. VERİ KATEGORİZASYONU
VERİ KATEGORİSİ AÇIKLAMA
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi Kamera Kayıtları

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel veriler, Şirket lokasyonlarında; giriş kapıları, bina dış cephesi, kat koridorları, ortak alanlar, yemekhane, yönetici odası bölümlerinde yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİ İŞLENME AMAÇLARI HUKUKİ SEBEBİ
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi.
1-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

2-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verilerinizi, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına uygun ve bildirilen amaçlarla sınırlı olarak; mevzuat gereği zorunlu olduğumuz hallerde veya uyuşmazlık halinde; hukuken yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlara, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle aktarabiliyoruz. Bununla beraber kişisel verilerinizi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla; şirket hissedarlarına, şirket yetkililerine, tedarikçilere, iş ortaklarına; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle aktarabiliyoruz.

 

 1. MUHAFAZA SÜRELERİ

Şirketimiz, kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Şirketimiz, doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verilerinizi saklayabilecektir.

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Adres                                     : Yukarı Dudullu Mah. İmes San. Sitesi 311 Sok. No: 3, 34775 Ümraniye/İstanbul

Telefon                                  : +90 216 527 30 60

E-posta & E-Tebligat             : kvkk@enamuhendilik.com.tr & 25949-56671-02703

MERSİS                                : 0334052798200014

 

 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde/yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişileri bilme, kişisel verilerin eksik/yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini/yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklar uyarınca, taleplerinizi Veri Sahibi Başvuru Formu ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında taleplerinizi, “Güvenli elektronik imza” ile imzalayarak yukarıda yer vermiş olduğumuz E-Tebligat adresine ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@enamuhendislik.com.tr adresine iletebilirsiniz. İşbu prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvuruya 30 gün içerisinde ücretsiz olarak cevap verilecektir. Lakin, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde ve/veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebinizin reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tarafınıza tebliğini takiben 30 gün ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurul’a şikâyette bulunma hakkınız mevcuttur. Ancak Mevzuat gereği başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.